Algemene voorwaarden red rocket / chat-bots.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN RED ROCKET ONLINE

 

Artikel 1 – Definities

1. Red Rocket Online, gevestigd te Hoorn, KvK-nummer 66811023, wordt in deze algemene

voorwaarden aangeduid als dienstverlener.

2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.

4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,

overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.

2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is

overeengekomen.

3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen

resultaatsverplichtingen.

Artikel 3 – Betaling

1. Declaraties moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk

andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.

2. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het

verschuldigde bedrag op het door dienstverlener opgegeven bankrekeningnummer.

3. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat

daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de

verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

4. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met

betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in

verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke

incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend

aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de

vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan

is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes

1. De aanbiedingen van dienstverlener zijn hooguit 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een andere

termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan

vervalt het aanbod.

2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht

op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn

overeengekomen.

3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit

uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

Artikel 5 – Prijzen

1. De op aanbiedingen, offertes en facturen van dienstverlener genoemde prijzen zijn exclusief btw en

eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen

hiervan, die door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de

aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot

prijsverhogingen.

3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een

vaste prijs overeenkomen.

4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening

worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de

gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden

verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

5. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de

dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10% vanaf

te afwijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient dienstverlener

opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft

in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs

vermeerderd met 10% uitkomt.

Artikel 6 – Prijsindexering

1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het

op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen

vergoedingen jaarlijks per 1 juli1 januari aan te passen.

2. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan

opdrachtgever.

Artikel 7 – Informatieverstrekking door opdrachtgever

1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar

voor dienstverlener.

2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben

voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter

beschikking te stellen

3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener

ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor

zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

4. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het

niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

5. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.

6. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en

bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de

daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 8 – Intrekking opdracht

1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen.

2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de

gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen.

 

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst

1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van

goed vakmanschap uit.

2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel

afgesproken voorschot.

4. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de

opdracht.

 

Artikel 10 – Contractduur opdracht

1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij

uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders

zijn overeengekomen.

2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden

een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn

moet opdrachtgever dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen.

 

Artikel 11 – Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de

opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen

partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van

voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgever hiervan

zo spoedig mogelijk op de hoogte.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties

heeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.

4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre

de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg

heeft.

 

Artikel 12 – Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van

dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan

worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid,

waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt

verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener

kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van

toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte

weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn

verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang

dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30

kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of

gedeeltelijk te ontbinden.

3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding

van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel

geniet.

 

Artikel 13 – Verrekening

Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan dienstverlener te verrekenen met een

vordering op dienstverlener.

 

Artikel 14 – Opschorting

Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst

voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Artikel 15 – Overdracht van rechten

Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de

voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met

goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 16 – Verval van de vordering

Elk recht op vergoeding van schade veroorzaakt door dienstverlener vervalt in elk geval 12 maanden na

de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet

uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 17 – Verzekering

1. Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de

onderliggende overeenkomst, alsook zaken van dienstverlener die bij opdrachtgever aanwezig zijn en

zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden

tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.

2. Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 

Artikel 18 – Aansprakelijkheid schade

1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij

dienstverlener de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.

2. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de

schade niet meer dan het honorarium.

3. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van

een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten

(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het

bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade

die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij de

uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere

zaken.

5. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van dienstverlener voor schade die het gevolg is van opzet of

bewuste roekeloosheid van dienstverlener, zijn leidinggevende of ondergeschikten.

 

Artikel 19 – Aansprakelijkheid opdrachtgever

1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk

aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.

2. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een

rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is

vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de

rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk

aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van

opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van opdrachtgever als natuurlijk

persoon of hen beiden is gesteld.

 

Artikel 20 – Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met

de door dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.

 

Artikel 21 – Klachtplicht

1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan

dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming,

zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.

2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere

werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Artikel 22 – Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

1. De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van

dienstverlener totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan

dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft

dienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog

is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan

dienstverlener worden tegengeworpen.

3. Dienstverlener is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch

op enige andere wijze te bezwaren.

4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform

afspraak is voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat

opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.

5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen

van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 23 – Intellectueel eigendom

1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele

absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht,

etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes,

afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.

2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van

dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere

wijze worden gebruikt.

3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking

gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan

datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht

zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een

schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

 

Artikel 24 – Geheimhouding

1. Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en

alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden

dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de

verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige

maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.

2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

a. die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien

openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem

rustende geheimhoudingsplicht;

b. waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het

moment van verstrekken door de andere partij;

c. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was

deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken

d. die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.

3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor

een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

 

Artikel 25 – Boete op overtreding geheimhoudingsplicht

1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding, dan

verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van

€ 5.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 1.000 voor elke dag dat die overtreding

voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever kan worden toegerekend. Bovendien

is er voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke

procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige

rechten van dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 26 – Niet-overname personeel

Opdrachtgever neemt geen medewerkers van dienstverlener (of van ondernemingen waarop

dienstverlener ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokkenen zijn

(geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst) in dienst. Ook laat hij hen niet anderszins direct of

indirect voor zich werken. Dit verbod geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst tot een jaar na

beëindiging daarvan. Op dit verbod geldt één uitzondering: partijen kunnen in goed zakelijk overleg

met elkaar andere afspraken maken. Deze afspraken gelden voor zover die schriftelijk zijn vastgelegd.

 

Artikel 27 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Red Rocket Online is gevestigd/praktijk

houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen

partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.